Regulamin

Regulaminy

 

Na tej stronie znajdziesz wszystkie regulaminy obowiązujące w serwisie www.domyseniora.pl:

 

- Regulamin korzystania z usługi strony www w ramach serwisu www.domyseniora.pl

- Regulamin korzystania z punktów pozycjonujących w serwisie domyseniora.pl

- Regulamin panelu ocen w ramach korzystania z serwisu www.domyseniora.pl

- Regulamin działu szukam domu seniora w serwisie domyseniora.pl

 

 

Regulamin

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI STRONY WWW W RAMACH SERWISU WWW.DOMYSENIORA.PL 

 

ZWAŻYWSZY, IŻ:

 

    (A) Dokonanie aktywacji w systemie umieszczania informacji handlowych, działającym w ramach serwisu internetowego www.domyseniora.pl („Serwis”) równoznaczne jest z akceptacją poniższego regulaminu („Regulamin”), który określa zasady korzystania z Usługi Strony WWW, o czym każdy użytkownik zostaje poinformowany przed definitywnym potwierdzeniem aktywacji usługi, w zależności od sposobu rejestracji:

a. za pomocą odpowiedniego pola w formularzu aktywacyjnym Usługi Strony WWW,

b. za pomocą wiadomości email z załączonym regulaminem w wersji elektronicznej,

c. podpisując regulamin dostarczony w wersji papierowej.

    (B) Wszelkie zawarte w Serwisie oraz Usłudze Strony WWW rozwiązania służące do umieszczania informacji handlowych i korzystania z nich, objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej;

 (C) ADVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie, przy ul. Nałęczowska 18/156, kod 20-701, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000396847, będąca podmiotem uprawnionym do własności intelektualnej zawartej w Serwisie („Licencjodawca”), dokonał rozpowszechnienia Serwisu w komputerowej sieć adresowej Internet poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym („Licencja”), z tym wszakże zastrzeżeniem, iż użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie pod warunkiem, że zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz będzie ich przestrzegać.

 

 

ZOBOWIĄZUJE SIĘ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW DO PRZESTRZEGANIA NASTĘPUJĄCYCH POSTANOWIEŃ:

 

REGULAMIN

 

§ 1

[Zakres podmiotowy Regulaminu]

 

 

 1. Niniejszy Regulamin wiąże każdą osobę korzystającą z Usługi Strony WWW poprzez jej aktywację w Serwisie („Licencjobiorca”), bez względu na to, czy dokonała rejestracji w Serwisie, a następnie aktywacji Usługi, samodzielnie czy za pomocą osób trzecich, pod prawdziwym nazwiskiem/nazwą/firmą czy też pod pseudonimem.
 2. Licencjobiorcami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 3. Warunkiem uzyskania statusu Licencjobiorcy Usługi Strony WWW jest dokonanie rejestracji w Serwisie www.domyseniora.pl
 4. Prawo korzystania z Licencji Usługi Strony WWW wygasa z chwilą utraty statusu Licencjobiorcy w Serwisie www.domyseniora.pl.

 

 

§ 2

[Zakres przedmiotowy Regulaminu]

 

    1. W ramach Licencji, Licencjodawca udostępnia Licencjobiorcy, za pomocą panelu administracyjnego w ramach Usługi Strony WWW informacji handlowej obejmującej:

(1) opis główny reklamowanego obiektu,

    (2) opis dodatkowy w postaci terminowych ofert specjalnych 

    (3) do 100 zdjęć obrazujących reklamowany obiekt,

    (4) dane teleadresowe obiektu,

    (5) oznaczenia lokalizacji obiektu na mapie miasta,

(łącznie: „Dane”).

Szczegółowe parametry Danych określono w § 3 poniżej

    2. Za pomocą panelu administracyjnego Licencjobiorca ma prawo dokonać w swojej ofercie zmian w zakresie:

        a) edycji treści strony głównej 

        b) edycji zdjęć, danych adresowych, pozycji na mapie

        c) edycji danych fakturowych.

    3. Dokonanie przez Licencjobiorcę jakichkolwiek dodatkowych zmian może nastąpić jedynie po uprzednim skierowaniu do Licencjobiorcy zapytania określającego rodzaj zaproponowanego rozwiązania. Realizacja propozycji Licencjobiorcy zostanie wykonana po uiszczeniu ustalonej wcześniej ceny i w ustalonym terminie.

    4. Licencjodawca, za pośrednictwem wiadomości SMS przesłanej na numer telefonu wskazany przez Licencjobiorcę, informuje Licencjobiorcę o otrzymaniu zapytania/zgłoszenia użytkownika dotyczącego obiektu Licencjobiorcy, na co Licencjobiorca wyraża zgodę. Przesłanie informacji jest bezpłatne. 

 

§ 3

[Dane]

 

 

 1. Modyfikacja Danych jest możliwa za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 512 771 515, a także za pomocą panelu administracyjnego panelu administracyjnego Serwisu www.domyseniora.pl
 2. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Danych opublikowanych w Serwisie, przez niego, albo osobę posługującą się jego Loginem. Licencjobiorca zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie Danych naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej).
 3. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego Danych, w szczególności związanych z naruszeniem praw autorskich, Licencjobiorca zwolni Licencjodawcę i jego podwykonawców z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem tych usług) z tego tytułu.
 4. Szczegółowe parametry Danych (m.in. długość opisów, rozmiary plików ze zdjęciami i in.) będą uregulowane przez Licencjodawcę w Specyfikacji Technicznej bądź ustalane przez Licencjodawcę indywidualnie, w drodze jednostronnych, wiążących dla Licencjobiorcy, rozstrzygnięć.
 5. Licencjobiorca zobowiązuje się nie umieszczać w ramach Danych skryptów, kodów html niezwiązanych z formatowaniem tekstu, elementów graficznych, które ingerują w szablon strony i zmieniają jej standardowy układ.
 6. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji o treści Danych umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części Danych zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania Danych, ich części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia Licencjobiorcy. Jeśli działania takie nie są uzasadnione niezgodnością z Regulaminem i nie zachodzą przesłanki ograniczające bądź wyłączające odpowiedzialność Licencjodawcy, to wskutek takich działań następuje proporcjonalnie zmniejszenie wynagrodzenia Licencjodawcy.

 

§ 4

[Szczegółowe obowiązki Licencjobiorcy]

 

 

 1. Licencjobiorca ma obowiązek przestrzegania Regulaminu przy zachowaniu najwyższego stopnia staranności.
 2. Licencjobiorca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów wynikających z prawa autorskiego i niepublikowania w Serwisie treści naruszających prawa osób trzecich.
 3. Zabrania się podejmowania przez Licencjobiorcę działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Usługi Strony. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Licencjodawcy, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Serwisu lub dobre imię Licencjodawcy.
 4. Licencjobiorca zobowiązuje się do zachowania prawa własności Licencjodawcy do użytych w  Serwisie www.domyseniora.pl rozwiązań systemowych, zarządzających z Serwisem, a także wszelkich elementów związanych z szatą graficzną.
 5. Zabrania się podejmowania przez Licencjobiorcę działań faktycznie lub potencjalnie konkurencyjnych względem Licencjodawcy. W szczególności do reklamowania innych niż www.domyseniora.pl serwisów internetowych o tematyce seniorów i domów opieki.

 

§ 5

[Ograniczenia odpowiedzialności Licencjodawcy]

 

 

 1. Licencjodawca ponosi względem Licencjobiorcy odpowiedzialność za czyny dokonane z winy umyślnej, do wysokości pobranego od Licencjobiorcy wynagrodzenia z tytułu Licencji. W przypadku, jeśli wynagrodzenia nie pobrano, odpowiedzialność Licencjodawcy ograniczona jest do kwoty 100 złotych.
 2. LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA PRZEDMIOT LICENCJI W STANIE, W JAKIM JEST („JAK WIDAĆ”) BEZ JAKIEJKOLWIEK DODATKOWEJ GWARANCJI, ANI WYRAŹNEJ, ANI DOMNIEMANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. CAŁOŚĆ RYZYKA W ZAKRESIE JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA OFERTY PONOSI LICENCJOBIORCA.
 3. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w ramach Serwisu czy ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych przez nich z Licencjobiorcą w wyniku użycia przez nich Danych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Licencjodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność ofert, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Licencjobiorców, zdolność Licencjobiorców do realizacji ofert oraz wypłacalność użytkowników Serwisu odpowiadających na oferty. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez użytkowników umowy z Licencjobiorcą.
 4. W żadnym wypadku Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Licencjobiorcę korzyści.
 5. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników związane z ofertą Licencjobiorcy, a w szczególności związane z dokonanymi rezerwacjami, zapytaniami czy zawartymi umowami.
 6. Odpowiedzialność Licencjodawcy wyłączona zostaje w przypadku działania Siły Wyższej rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą Licencjodawcy, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie: błąd oprogramowania komputerowego, uszkodzenie sprzętu komputerowego, działanie albo zaniechanie podwykonawców Licencjodawcy, pożar lub inny nieszczęśliwy wypadek, strajk, spór pracowniczy, wojna, atak terrorystyczny, wejście w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wydanie jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej.
 7. Licencjodawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Serwisu, z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wyłączenie serwerów.

 

§ 6

[Skutki naruszenia Regulaminu]

 

 

 1. W przypadku stwierdzenia przez Licencjodawcę naruszenia Regulaminu dokonanego przez Licencjobiorcę, Licencjodawca może bezzwłocznie pozbawić Licencjobiorcę wszystkich albo niektórych uprawnień wynikających z Licencji. W takich okolicznościach, Licencjobiorcy nie przysługuje zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz Licencjodawcy.
 2. Za naruszenie postanowień Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 3. Licencjobiorca może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Licencjodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Licencjodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Licencjodawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 

§ 7

[Korespondencja elektroniczna]

 

 

 1. Dokonanie aktywacji w Serwisie oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych.
 2. Licencjobiorcy wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Licencji oraz po jej zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą Licencjodawcy usunięcie swoich danych z jego bazy.
 3. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność Licencjodawcy z tego tytułu zostaje wyłączona.

 

§ 8

[Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych]

 

 

 1. Licencjobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym Serwisu przez Licencjodawcę w celu przesyłania ofert marketingowych, jak również na udostępnianie ich innym podmiotom.
 2. Za datę złożenia oświadczenia przez Licencjobiorcę uważa się datę aktywacji w Serwisie.
 3. Oświadczenie Licencjobiorcy oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych w przyszłości, również w przypadku wygaśnięcia prawa do Licencji.

 

§ 9

[Upoważnienie do korzystania z utworu]

 

    1. Licencjobiorca oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm) upoważnia nieodpłatnie Licencjodawcę do wykorzystywania umieszczonych, w ramach Serwisu  utworów.

    2. Udostępnienie utworów następuje na zasadzie niewyłączności, a Licencjobiorca oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń względem Licencjodawcy z tytułu wykorzystywanych utworów.

 

§ 10

[Klauzula salwatoryjna]

 

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

 

§ 11

[Cesja praw]

 

Licencjonodawca zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa Licencjonobiorca zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem.

 

§ 12

[Wybór prawa i sądu]

 

    1. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.

    2. Wszelkie spory wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

 

§ 13

[Zmiany i czas obowiązywania Regulaminu]

 

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2010 r., ostatnia aktualizacja 10.05.2023 r.
 2. Licencjodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Licencjodawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na www.domyseniora.pl z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach. 
 3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej Serwisu.

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTÓW POZYCJONUJĄCYCH W SERWISIE DOMYSENIORA.PL

 

Informacje ogólne

 

 

 1. Stałe punkty pozycjonujące - jest to jednostka przyznawana za staż w serwisie według przelicznika:                                                 1 rok i więcej - 60pkt

      6 miesięcy - 30pkt

   

 2. Naliczenie punktów odbywa się na koniec okresu rozliczeniowego. 
 3. Punkty pozycjonujące zmienne -  jest to jednostka przyznawana za przedłużenie abonamentu w serwisie www.domyseniora.pl.
 4. Punkty zmienne są naliczane według aktualnego przelicznika, 1PLN netto = 1 punkt. Punkty są naliczane wg ceny netto. 
 5. Sumaryczna ilość punktów pozycjonujących wpływa na kolejność prezentowania ofert w serwisie www.domyseniora.pl. Oferty są sortowane malejąco, według ilości punktów. (oferty z największą ilością punktów są najwyżej na liście). 
 6. W przypadku kiedy konkurencyjne oferty posiadają taką samą ilość punktów, decyduje data rozpoczęcia publikacji ostatniego abonamentu. Oferta z abonamentem młodszym ma większy priorytet.

 

Automatyczne redukowanie punktów

 

 

 1. W ciągu dnia odejmowany jest 1 punkt zmienny. Jest to koszt pozycjonowania Państwa oferty. 
 2. Odejmowanie punktów jest procesem automatycznym, niewidocznym dla użytkownika.
 3. Punkty są redukowana dla każdej ofert w serwisie, w tym samym czasie. 
 4. Odejmowane są tylko punkty zmienne - czyli dokupione lub przyznane za opłacenie usług w serwisie www.domyseniora.pl 

 

 

Zamawianie dodatkowych punktów

 

 

 1.  Punkt pozycjonujący zmienny można zakupić dodatkowo wg aktualnego cennika. Koszt zakupu jednego punktu to 1 PLN  netto (1,23 PLN brutto). Punkt zostanie naliczony od kwoty netto. 
 2. Zakup punktów pozycjonujących możliwy jest poprzez:

 

a) panel administracyjny (https://www.domyseniora.pl/lokalizacje/punkty/). Taka płatność jest bez opóźnień przeliczana na punkty, lub

    b) przelewem na konto: 25 1140 1094 0000 4175 0800 1003

 

ADVISION Sp. z o.o.

ul. Nałęczowska 18/156

20-701 Lublin

 

w tytule wpłaty należy koniecznie podać identyfikator oferty oraz dopisać "punkty pozycjonujące". Należy się liczyć z opóźnieniem wynikającym z czasu realizacji przelewów.

       3 . Nie ma możliwości dokupienia punktów pozycjonujących stałych

 

Rezygnacja z usług

 

    1. Punkty przyznane oraz zakupione, w czasie posiadania oferty w serwisie www.domyseniora.pl nie podlegają zwrotowi w jakiejkolwiek postaci, w przypadku rezygnacji z publikacji oferty. 

    2. Punkty nie mogą być wymienione na inne usługi w serwisie www.domyseniora.pl 

    3. Punkty nie są odejmowane, w sytuacji kiedy publikacja oferty jest wyłączona. (np. za brak wpłaty za przedłużenie abonamentu). W przypadku ponownej publikacji oferty, punkty nadal są aktywne.

 

REGULAMIN PANELU OCEN W RAMACH KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.DOMYSENIORA.PL

 

W ramach serwisu www.domyseniora.pl udostępniony został system ocen obiektów, na który składa się system komentarzy w formie opisowej i oceny jakości obiektów, który służy do wymiany subiektywnych opinii pomiędzy użytkownikami Internetu. Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających www.domyseniora.pl 

 

Przedmiot niniejszego regulaminu stanowi określenie warunków funkcjonowania panelu ocen serwisu www.domyseniora.pl oraz warunków korzystania z niego przez użytkowników sieci Internet.

Regulamin określa między innymi: prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności właściciela serwisu jako licencjodawcy oraz prawa i obowiązki użytkowników Internetu, którzy korzystając z panelu ocen serwisu www.domyseniora.pl 

 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się "REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.DOMYSENIORA.PL", w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, zawarte w nim przepisy odnośnie ograniczenia odpowiedzialności Licencjodawcy [§ 5] oraz  skutków naruszenia Regulaminu [§ 6].

 

§ 1

[Definicje]

 

Serwis – www.domyseniora.pl

Licencjodawca – właściciel serwisu www.domyseniora.pl Advision Sp z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Nałęczowska 18/156, kod 20-701, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 061338770,KRS: 0000396847, będący podmiotem uprawnionym do własności intelektualnej zawartej w Serwisie;

Licencjobiorca - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania – zarejestrowana w Serwisie;

Użytkownik – każdy internauta odwiedzający serwis www.domyseniora.pl

Panel ocen – miejsce w serwisie wyświetlane w formie panelu na stronie internetowej reklamującej treści przekazane przez Licencjobiorcę, służące do wyrażenia opinii przez Użytkowników o prezentowanej usłudze za pomocą wystawionych ocen oraz komentarza.

 

§ 2

[Zakres podmiotowy Regulaminu]

 

    1. Niniejszy Regulamin wiąże każdą osobę korzystającą z Serwisu poprzez rejestrację w nim ("Licencjobiorca"), bez względu na to, czy dokonała rejestracji w Serwisie samodzielnie czy za pomocą osób trzecich, pod prawdziwym nazwiskiem/nazwą/firmą czy też pod pseudonimem.

    2. Licencjobiorcami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 

§ 3

[Zakres przedmiotowy Regulaminu]

 

    1. Integralną częścią Serwisu w domenie domyseniora.pl jest panel ocen, który służy wszystkim Użytkownikom Serwisu do wystawiania komentarzy oraz ocen obiektom umieszczonym uprzednio w Serwisie.

    2. W ramach udostępnionej subdomeny Licencjobiorcy przysługuje prawo do korzystania z panelu administracyjnego ocen.

    3. Ustalone kryteria ocen zawierają możliwość dokonania wyboru poziomu satysfakcji Użytkowników na podstawie punktacji od 1 (najgorsza ocena) do 5 (najlepsza ocena).

    4. Na podstawie wszystkich wystawionych ocen, Serwis automatycznie tworzy ranking obiektów, według uzyskanej średniej ilości punktów, pozwalający Użytkownikom serwisu pozycjonowanie wyszukiwanych obiektów.

    5. Za każdą opinię Licencjobiorca otrzymuje zmienne punkty pozycjonujące według następującego przelicznika w którym średnią opinię zaokrągla się w górę co daje ilość punktów, na przykład jeżeli średnia opinia to 4,6 lub 4,1 zatem  ilość punktów wynosi 5.

 

§ 4

[Panel ocen]

 

 

 1. Ustalenie formatu panelu ocen, kryteriów będących przedmiotem oceny, punktacji oraz wszelkich inne szczegółów związanych z udostępnieniem panelu Użytkownikom, należy do  wyłącznej kompetencji Licencjodawcy.
 2. Licencjobiorcy przysługuje prawo do umieszczenia w panelu odpowiedzi do każdego komentarza oraz oceny wystawionej przez Użytkowników. 
 3. Do wystawienia komentarza przez Licencjobiorcę służy udostępniony mu uprzednio panel administracyjny.
 4. Wystawione oceny oraz komentarz widoczny będzie:

 

1) dla Licencjobiorcy w panelu administracyjnym, 

2) dla wszystkich Użytkowników:

    a) na stronie zawierającej ofertę Licencjobiorcy w formie średniej ocen użytkowników z możliwością wybrania konkretnej oceny (w formie aktywnego linku),

    b) na stronie zawierającej ofertę Licencjobiorcy na liście obiektów w danych mieście w formie średniej ocen użytkowników z możliwością wybrania konkretnej oceny (w formie aktywnego linku).

    5. W przypadku braku ocen oferty Licencjobiorcy znajdującej na liście obiektów, na stronie będzie znajdować się link zachęcający do dokonania oceny i kierujący użytkownika do odpowiedniego panelu oceny z zastrzeżeniem § 7 ust. 4.

    6. Licencjodawca nie dokonuje weryfikacji ocen Użytkowników, z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu.

 

§ 5

[Usunięcie oceny]

 

    1. Usunięcia oceny lub komentarza dokonanych przez Użytkownika może dokonać wyłącznie Licencjodawca.

   2. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo domagania się usunięcia oceny lub komentarza dokonanych przez Użytkownika z zastrzeżeniem ust. 3 i 6.

    3. Licencjobiorca może wystąpić z wnioskiem o usunięcie oceny lub komentarza jedynie w uzasadnionych przypadkach, podając Licencjodawcy przyczynę swojego żądania. 

    4. Ostateczną decyzję o zasadności usunięcia oceny lub komentarza podejmuje Licencjodawca po zapoznaniu się z uzasadnieniem złożonym wraz z wnioskiem przez Licencjobiorcę. 

 5. Licencjodawca nie jest zobowiązany do poinformowania Licencjobiorcy o podjętej decyzji o usunięciu lub odmowie usunięcia oceny lub komentarza.

    6. Licencjodawca zobowiązany do jest do usunięcia treści zawartej w komentarzach w przypadku, gdy: 

    • komentarz jest, w całości bądź w części, niezwiązany merytorycznie z oceną obiektu,

    • zawiera wulgarne treści,

    • jest ciągiem przypadkowych znaków nie odzwierciedlających prawdziwych słów,

    • został dodany przez właściciela obiektu, pod którym został zamieszczony lub pracownika obiektu albo inną osobę bezpośrednio związaną z obiektem,

    • zawiera odnośniki do innych stron,

    • narusza interesy Licencjodawcy,

    • jest wynikiem użycia automatycznych skryptów,

    • jest podpisany ciągiem przypadkowych znaków,

    • wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etniczne, propaguje przemoc

    • stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 6

[Procedura usunięcia oceny]

 

    1. Wniosek o usunięcie oceny lub komentarza Licencjobiorca składa za pomocą poczty elektronicznej pochodzącej wyłącznie z adresu email wskazanego przy rejestracji lub później zaktualizowanego.

    2. Wniosek powinien zawierać dane identyfikujące Licencjobiorcę, wskazywać której oceny dotyczy, a także zawierać uzasadnienie z podaniem przyczyny żądania usunięcia oceny.

   3. Adresem poczty elektronicznej Licencjodawcy służącym składaniu wniosków jest: bok@domyseniora.pl

 

§ 7

[Rezygnacja z Panelu Ocen]

 

    1. Licencjobiorcy, nie przysługuje prawo rezygnacji z panelu ocen.

    2. Licencjobiorcy przysługuje prawo do usunięcia oceny zgodnie z zapisami w § 5 i 6.

 

§ 8

[Wyłączenia]

 

    1. Licencjobiorca zobowiązuje powstrzymywać się od oceny promowanych przez siebie obiektów oraz obiektów innych Licencjobiorców, położonych w tym samym regionie. 

    2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 wprowadzony został przez Licencjodawcę w celu ochrony dobrych praktyk handlowych oraz przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503).

    3. Pouczenie, o którym mowa w ust. 1 wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Licencjodawcy za czyny Licencjobiorców naruszających zakaz.

 

§ 9

[Ograniczenia odpowiedzialności Licencjodawcy]

 

 

 1. Licencjodawca nie ponosi względem Licencjobiorcy odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu, a w szczególności za wystawiane Licencjobiorcom opinii w formie ocen lub komentarzy znajdujących się w panelu ocen.
 2. W żadnym wypadku Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Licencjobiorcę korzyści.
 3. Licencjodawca nie jest odpowiedzialny za szkody lub straty powstałe w wyniku skorzystania z linków znajdujących się na jego stronie. Licencjodawca nie odpowiada również za treść stron do których kierują odnośniki.

 

 

§ 10

[Skutki naruszenia Regulaminu]

 

    1. W przypadku stwierdzenia przez Licencjodawcę naruszenia Regulaminu dokonanego przez Licencjobiorcę, Licencjodawca może bezzwłocznie pozbawić Licencjobiorcę wszystkich albo niektórych uprawnień wynikających z Licencji. W takich okolicznościach, Licencjobiorcy nie przysługuje zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz Licencjodawcy.

    2. Za naruszenie postanowień Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

    3. Licencjobiorca może złożyć reklamację listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Licencjodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Licencjodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Licencjodawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 

§ 11

[Korespondencja elektroniczna]

 

 

 1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych.
 2. Licencjobiorcy wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Licencji oraz po jej zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą Licencjodawcy usunięcie swoich danych z jego bazy.
 3. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność Licencjodawcy z tego tytułu zostaje wyłączona.

 

 

§ 12

[Klauzula salwatoryjna]

 

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność,  skuteczność  i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

 

§ 13

[Wybór prawa i sądu]

 

    1. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.

    2. Wszelkie spory wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

 

§ 14

[Zmiany i czas obowiązywania Regulaminu]

 

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2010, ostatnia aktualizacja 10.05.2023 r.
 2. Licencjodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Licencjodawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na www.domyseniora.pl z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej Serwisu.

 

 

REGULAMIN DZIAŁU SZUKAM DOMU SENIORA W SERWISIE DOMYSENIORA.PL

 

Informacje ogólne

 

W ramach serwisu www.domyseniora.pl udostępniona została możliwość dodawania ogłoszeń w celu wyszukania placówek/obiektów/domów opieki dla osób starszych.  

 

Przedmiot niniejszego regulaminu stanowi określenie warunków funkcjonowania działu „szukam domu seniora” serwisu www.domyseniora.pl oraz warunków korzystania z niego przez użytkowników sieci Internet. Regulamin określa między innymi: prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności właściciela serwisu jako licencjodawcy oraz prawa i obowiązki użytkowników Internetu, którzy korzystając z działu „szukam domu seniora” serwisu www.domyseniora.pl 

 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się "REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.DOMYSENIORA.PL", w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, zawarte w nim przepisy odnośnie ograniczenia odpowiedzialności Licencjodawcy [§ 5] oraz  skutków naruszenia Regulaminu [§ 6].

 

§ 1

[Podstawowe definicje]

 

 

 1. Serwis - serwis internetowy www.domyseniora.pl
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z serwisu
 3. Ogłoszenie – strona/przestrzeń serwerowa www.domyseniora.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia. 
 4. Konto – część serwisu dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach www.domyseniora.pl.
 5. Licencjodawca – podmiot zarządzający serwisem, którym jest ADVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie, przy ul. Nałęczowska 18/156, kod 20-701, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000396847, świadczący na rzecz Użytkowników usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej www.domyseniora.pl, w celu przechowywania przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń, które są udostępniane na stronach www.domyseniora.pl, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§ 2

[Postanowienia ogólne]

 

    1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Licencjodawcy. 

    2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

    3. Licencjodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Licencjodawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na www.domyseniora.pl z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach. 

 

§ 3

[Ogólne warunki korzystania]

 

    1. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową. 

    2. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Licencjodawcą w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie. 

    3. Użytkownik za pomocą utworzonego konta w Serwisie może aktywować swoje ogłoszenia oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji i usunięcia. Konto w Serwisie daje również możliwość korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja założonego konta następuje po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail oraz imienia na odpowiedniej stronie serwisu www.domyseniora.pl Po dokonaniu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłany link do aktywacji konta (link aktywacyjny), automatycznie wygenerowane hasło oraz wszelkie wymagane prawem informacje dla Użytkownika. 

    4. Po aktywacji konta Użytkownik jest zobowiązany do podania miasta (siedziby poczty) oraz nazwy miejscowości. Podanie innych danych teleadresowych jest dobrowolne.

    5. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.

    6. Licencjodawca nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami. 

    7. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami. 

    8. Formularz kontaktowy, który Użytkownik otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia. 

    9. Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione. 

 

§ 4

[Zamieszczanie ogłoszeń]

 

 

 1. Zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie jest bezpłatne. 
 2. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego konta w serwisie.
 3. Jeżeli dany użytkownik posługuje się więcej niż jednym kontem, Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania kont użytkownika.
 4. Ogłoszenie ważne jest bezterminowo na listach wybranego województwa, miejscowości. 
 5. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza poprzez wskazanie rodzaju pokoju (jedno-, dwu- i trzyosobowego) oraz nazwy województwa. 
 6. Użytkownik, publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści podaje dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę. 
 7. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które: 

 

        a) wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;

        b) nie są zgodne ze stanem faktycznym; 

        c) zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety; 

        d) naruszają zasady etyczne oraz godność osób trzecich;

        e) napisane są w języku innym niż polski;

        f) zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych;

        g) noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.

        h) naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.

 

§ 5

[Korespondencja elektroniczna]

 

 1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych.
 2. Licencjobiorcy wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Licencji oraz po jej zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą Licencjodawcy usunięcie swoich danych z jego bazy.
 3. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność Licencjodawcy z tego tytułu zostaje wyłączona.

 

§ 6

[Klauzula salwatoryjna]

 

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność,  skuteczność  i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

 

 

§ 7

[Zmiany i czas obowiązywania Regulaminu]

 

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 maja 2023 r.
 2. Licencjodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Licencjodawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na www.domyseniora.pl z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach. 
 3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej Serwisu.

 

 

§ 8

[Wybór prawa i sądu]

 

    1. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.

    2. Wszelkie spory wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.