Regulamin

Na tej stronie znajdziesz wszystkie regulaminy obowiązujące w serwisie www.domyseniora.pl:

  • Regulamin korzystania z usługi strony www w ramach serwisu www.domyseniora.pl
  • Regulamin korzystania z punktów pozycjonujących w serwisie domyseniora.pl
  • Regulamin panelu ocen w ramach korzystania z serwisu www.domyseniora.pl
  • Regulamin działu szukam dou seniora w serwisie domyseniora.pl

 

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z PORTALU WWW.DOMYSENIORA.PL
SPIS TREŚCI:
I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
II.    OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z KONTA UŻYTKOWNIKA
III.    PANEL OCEN
IV.    OGŁOSZENIA
V.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


ZWAŻYWSZY, IŻ:
(A)    Dokonanie rejestracji w systemie umieszczania informacji handlowych, działającym w ramach serwisu internetowego www.domyseniora.pl („Serwis”) równoznaczne jest z akceptacją poniższego regulaminu („Regulamin”);

(B)    Wszelkie zawarte w Serwisie rozwiązania służące do umieszczania informacji handlowych i korzystania z nich, objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej;

(C)    Administratorem Serwisu jest spółka ADVISION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. Nałęczowska 18, kod 20-701, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000396847, adres mailowy: bok@domyseniora.pl, telefon: 512 771 515 („Administrator”)  


ZOBOWIĄZUJE SIĘ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW DO PRZESTRZEGANIA NASTĘPUJĄCYCH POSTANOWIEŃ:


I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 [Definicje]1.    Serwis – internetowy serwis, działający w domenie www.domyseniora.pl
2.    Administrator – właściciel serwisu www.domyseniora.pl - ADVISION sp. z o.o., będący podmiotem uprawnionym do własności intelektualnej zawartej w Serwisie;
3.    Użytkownik – zarejestrowane w Serwisie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania – publikujące w Serwisie Obiekty;
4.    Gość – każdy internauta odwiedzający serwis www.domyseniora.pl;
5.    Konto Użytkownika – zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu,
6.    Konto Gościa – zarejestrowane konto w Serwisie umożliwiające dodawanie komentarzy i opinii o Obiektach,
7.    Obiekt – publikowane przez Użytkownika placówki, w szczególności takich jak prywatne domy opieki, apartamenty senioralne, domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy społecznej, sanatoria, zakłady opiekuńczo-lecznicze, podmioty świadczące usługi opiekuńcze dla seniorów oraz oferujące produkty (wyroby) medyczne,
8.    Abonament – odpłatne usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika
9.    Panel ocen – panel w Serwisie służący do wyrażenia opinii Obiektom przez Gości za pomocą wystawionych ocen oraz komentarza.
10.   Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Serwisu,11.    Nielegalne treści - informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego.

 


 

§ 2 [Zasady funkcjonowania Serwisu]1.    Serwis zapewnia techniczną platformę umożliwiającą:
a)    umieszczanie informacji handlowej (dalej: Dane) obejmującej:
a.    opis główny reklamowanego Obiektu,
b.    opis dodatkowy w postaci terminowych ofert specjalnych,
c.    do 100 zdjęć obrazujących reklamowany obiekt,
d.    dane teleadresowe obiektu,
e.    oznaczenie lokalizacji Obiektu na mapie miasta
b)    korzystanie z punktów pozycjonujących w Serwisie,
c)    wystawianie komentarzy oraz ocen Obiektom,
d)    wstawienie ogłoszeń o poszukiwaniu miejsca w Obiektach oraz o wolnych miejscach w Obiektach,
2.    W ramach Serwisu wyświetlane są treści o charakterze reklamowym. Reklamy dostępne w Serwisie są wyświetlane zgodnie z wyborami Użytkownika w zakresie przetwarzania plików cookie lub ustawień przeglądarki. W sytuacji, gdy Użytkownik lub Gość wyraził zgodę na personalizację treści, prezentowane reklamy są dostosowane do preferencji Użytkownika lub Gościa określonych na podstawie jego aktywności w Serwisie. W przypadku, gdy Administrator nie uzyskał zgody na personalizację treści reklamowych, wyświetlane reklamy nie są personalizowane i opierają się na kreacjach reklamowych przygotowanych dla ogółu użytkowników.
3.    Warunkiem korzystania z pełni usług świadczonych w Serwisie jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.

 

§ 3 [Dane]


1.    Umieszczenie Danych w Serwisie jest możliwe za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 512 771 515 oraz za pomocą panelu administracyjnego Serwisu www.domyseniora.pl,
2.    Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Danych opublikowanych przez niego w Serwisie albo przez osobę posługującą się jego Loginem. Obiekt zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie Danych naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej).
3.    W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego Danych, Użytkownik zwolni Serwis i jego podwykonawców z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem tych usług) z tego tytułu.
4.    Szczegółowe parametry Danych (m.in. długość opisów, rozmiary plików ze zdjęciami i in.) mogą być uregulowane przez Administratora w Specyfikacji Technicznej bądź w ustalane przez Administratora indywidualnie, w drodze jednostronnych, wiążących dla Użytkownika, rozstrzygnięć.
5.    Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w ramach Danych skryptów, kodów html niezwiązanych z formatowaniem tekstu, elementów graficznych, które ingerują w szablon strony i zmieniają jej standardowy układ.
6.    Administrator zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji o treści Danych umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części Danych zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania Danych, ich części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. Jeśli działania takie nie są uzasadnione niezgodnością z Regulaminem i nie zachodzą przesłanki ograniczające bądź wyłączające odpowiedzialność Administratora, to wskutek takich działań następuje proporcjonalnie zmniejszenie wynagrodzenia Administratora.

 

§ 4 [Procedura Rejestracji, Konto Użytkownika i Gościa]


1.    Aby uzyskać własne konto w Serwisie ("Konto") należy przejść procedurę rejestracyjną. Procedura rejestracyjna polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego ("Formularz").
2.    Formularz nie powinien zawierać danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie RODO). Dlatego też, jeśli Dane w Formularzu pozwalają na identyfikację konkretnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, osoba ta powinna wyraźnie poinformować Administratora o tym fakcie.
3.    W procesie rejestracji należy podawać prawdziwe i kompletne Dane. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek Danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego Formularza dostępnego na stosownej stronie Serwisu.
4.    W procesie rejestracji należy postępować zgodnie z wytycznymi Formularza.
5.    Po wysłaniu Formularza system dokonuje sprawdzenia, czy zaproponowany identyfikator Użytkownika ("Login") nie jest zajęty przez innego Użytkownika. Jeśli Login jest dostępny, Użytkownik może rozpocząć korzystanie z usług. Jeśli Login nie jest dostępny, Użytkownik może zaproponować inny Login. Procedura może być powtarzana tak długo, aż nie zostanie ustalony dostępny Login.
6.    W procesie rejestracji Użytkownik ustanawia hasło.
7.    Podczas rejestracji Użytkownik podaje swój kontaktowy adres e-mail, z którego Administrator będzie korzystał w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej z przyczyn przewidzianych niniejszym Regulaminem.
8.    Rejestracja Konta Gościa następuje przy dodawaniu pierwszej oceny i/lub komentarza wybranemu Obiektowi oraz przy wstawianiu ogłoszenia o poszukiwaniu wolnego miejsca w Obiektach. W procesie rejestracji Gość powinien podać imię oraz adres e-mail.
9.    Aktywacja założonego Konta Gościa następuje po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail oraz imienia na odpowiedniej stronie Serwisu. Po dokonaniu rejestracji na wskazany przez Gościa adres e-mail zostanie przesłany link do aktywacji konta (link aktywacyjny), automatycznie wygenerowane hasło oraz wszelkie wymagane prawem informacje dla Gościa.
10.    Po aktywacji konta Użytkownik jest zobowiązany do podania miasta (siedziby poczty) oraz nazwy miejscowości. Podanie innych danych teleadresowych jest dobrowolne.

§ 5 [Zasady ogólne Kont Użytkowników i Gości]


1.    Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem/Gościem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
2.    Użytkownik oraz Gość zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta, w tym do nieujawniania innym osobom Loginu i haseł dostępu oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł.
3.    Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego Hasłem uważa się za działania przypisanego do Konta Użytkownika i/lub Gościa.
4.    Użytkownikowi i Gościowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników/Gości oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Użytkownika osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
5.    Konta są niezbywalne.
6.    Użytkownik oraz Gość mogą posiadać i korzystać tylko z jednego konta w serwisie.
7.    Jeżeli dany Użytkownik albo Gość posługuje się więcej niż jednym kontem, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Kont.
8.    Konto Użytkownika i Gościa może być usunięte na wyraźne żądanie Użytkownika/Gościa będącego właścicielem konta, wysłane na adres bok@domyseniora.pl z maila powiązanego z kontem Użytkownika/Gościa. Administrator w ciągu 30 dni od dnia otrzymania maila usunie konto Użytkownika/Gościa lub poinformuje Użytkownika/Gościa o niemożności usunięcia konta poprzez wiadomość zwrotną wysłaną na adres mailowy z którego wysłane zostało żądanie usunięcia konta Użytkownika/Gościa.
9.    Usunięcie konta Użytkownika/Gościa może nastąpić w przypadku naruszania Regulaminu.
10.    W przypadku usunięcia konta Użytkownika, który miał opłaconą usługę, niewykorzystane środki nie podlegają zwrotowi.

§ 6 [Punkt Kontaktowy]


1.    Administrator wyznaczył punkt kontaktowy dla odbiorców usług, organów państw członkowskich, w tym Koordynatorów ds. Cyfrowych, jak i Komisji i Rady Usług Cyfrowych: bok@domyseniora.pl;
2.    Za pośrednictwem punktu kontaktowego można się skontaktować drogą elektroniczną (mail) z Administratorem na potrzeby stosowania niniejszego Regulaminu, a także w celu zgłaszania nielegalnych treści/usług w Serwisie.
3.    W celu komunikacji używanym językiem jest język polski ze względu na główne miejsce prowadzenia działalności Administratora oraz język angielski jako szeroko rozumiany przez największą liczbę obywateli Unii Europejskiej.

§ 7 [Szczegółowe obowiązki Użytkownika i Gościa]

 

1.    Użytkownik i Gość mają obowiązek przestrzegania Regulaminu przy zachowaniu najwyższego stopnia staranności.

2.    Zabrania się podejmowania przez Użytkownika i Gościa działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Serwisu, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Serwisu lub dobre imię Serwisu

.3.    Użytkownik i Gość dodając treści i inne informacje w ramach przewidzianych przez Administratora nie mogą dodawać nielegalnych treści w szczególności:

1)    wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy lub popełnienia przestępstwa,

2)    naruszających prawa autorskie, w tym przywłaszczenie autorstwa i/lub wprowadzenie w błąd co do autora części lub całości utworu podlegającego ochronie prawnej,

3)    piętnujących lub wykluczających ze względu na płeć, seksualność, wyznanie, religię, stan zdrowia, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne etc.,

4)    naruszających dobre obyczaje i/lub dobre imię osoby fizycznej lub prawnej, w tym krzywdzących opinii,

5)    ujawniających i/lub naruszających dane osobowe osób trzecich,

6)    szerzących dezinformację, wprowadzających w błąd,

7)    promujących patologiczne zachowania i wzorce,

8)    promujących treści o charakterze seksualnym,

9)    promujących alkohol, substancje odurzające i inne używki,

10)    promujących nielegalne usługi i/lub produkty/towary, treści niezwiązane z tematyką Serwisu,

11)    innych treści, które ze względu na swój charakter i kontekst mogą zostać uznane za nielegalne lub zabronione prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego.

4.    Treści dodawane przez Użytkowników i Gości na stronie internetowej Serwisu w ramach komentarzy są moderowane przez Administratora, bez użycia narzędzi automatycznych.


§ 8 [Mechanizmy zgłaszania nielegalnych treści i wydawanie decyzji w tym zakresie]

 

1.    Administrator wdraża adekwatne mechanizmy zgłaszania nielegalnych treści w Serwisie oraz reagowania na nie, podejmując odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści, gdy uzyska taką wiedzę lub informację.

2.    Administrator umożliwia dowolnej osobie lub dowolnemu podmiotowi zgłaszanie obecności w Serwisie określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za nielegalne treści pod adresem e-mail: bok@domyseniora.pl.

3.    W celu umożliwienia i ułatwienia oceny zgłoszenia osoba lub podmiot zgłaszający zobowiązani są podać następujące informacje:
1)    uzasadnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot uważa, że dana treść jest nielegalna,
2)    dokładne wskazanie lokalizacji nielegalnej treści, takiej jak dokładny adres URL, zrzut ekranu z Serwisu, a także przekazanie dodatkowych informacji umożliwiających jej umiejscowienie w Serwisie.
3)    imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmioty dokonującego zgłoszenia
4)    oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

4.    W przypadku gdy zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby zgłaszającej lub podmiotu zgłaszającego, Administrator przesyła bez zbędnej zwłoki tej osobie lub temu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
5.    Zgłoszenia rozpatrywane są niezwłocznie przez Administratora, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
6.    Decyzja podejmowana jest przez Administratora w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny z zachowaniem należytej staranności.
7.    Po rozpatrzeniu zgłoszenia, Administrator przesyła swoją decyzję osobie zgłaszającej lub podmiotowi zgłaszającemu a także autorowi zgłoszonej treści, jeśli posiada ich dane elektroniczne, informując jednocześnie o możliwości odwołania się od podjętej decyzji.


§ 9 [Uzasadnienie decyzji dotyczącej nielegalnych treści]


1.    Administrator informuje Użytkownika lub Gościa o wszelkich ograniczeniach i skutkach wynikających z podjętej przez niego decyzji w stosunku do nielegalnych treści lub niezgodnych z Regulaminem, przez niego dodanych, wraz z uzasadnieniem.
2.    Informacji udziela się najpóźniej w dniu nałożenia ograniczenia.
3.    Możliwe ograniczenia i konsekwencje dla Użytkowników i Gości mogą obejmować:
1)    usunięcie nielegalnej treści,
2)    zawieszenie konta Użytkownika/Gościa będącego autorem nielegalnej treści,
3)    usunięcie konta Użytkownika/Gościa będącego autorem nielegalnej treści.
4.    Administrator w uzasadnieniu podjętej decyzji wskazuje następujące informacje:
1)    podstawę, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienie dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane informacje za nielegalne treści,
2)    jakie konsekwencje lub ograniczenia zostały podjęte co do nielegalnej treści,
3)    fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosowanych przypadkach informację czy decyzję podjęto na podstawie czynności sprawdzających podjętych z własnej inicjatywy przez Administratora czy na podstawie zgłoszenia dokonanego przez osobę lub podmiot zgłaszający, a także gdy jest to niezbędne, tożsamość zgłaszającego,
4)    w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację czy decyzję podjęto w odniesieniu do treści wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych narzędzi,
5)    jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności informacji z Regulaminem, wskazanie podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane informacje za niezgodne z Regulaminem,
6)    informacje na temat przysługujących odbiorcy usługi możliwości odwołania się od decyzji, w szczególności w stosownych przypadkach za pośrednictwem wewnętrznych mechanizmów rozpatrywania skarg, pozasądowego rozstrzygania sporów i sądowych środków odwoławczych.
5.    Zarówno osoba zgłaszająca lub podmiot zgłaszający jak i autor nielegalnej treści mają prawo odwołać się od decyzji podjętej przez Administratora, wysyłając odwołanie za pomocą operatora pocztowego na adres biura tj. ul. Nałęczowska 18, 20-701 Lublin. Administrator rozpatrzy odwołanie w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania.

 

§ 10[Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa]


W przypadku, gdy Administrator poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast poinformuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego i przekaże wszelkie dostępne informacje na ten temat.

 

II.    OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z KONTA UŻYTKOWNIKA


§ 1 [Opłaty]


1.    Konta Użytkownika, poza 30 dniowym bezpłatnym okresie promocyjnym, ma charakter odpłatny. Po bezpłatnym okresie Użytkownik uiści na rzecz Administratora Abonament. Wysokość Abonamentu ustala się w formie ryczałtu według stawek wskazanych w Cenniku, udostępnionym Użytkownikowi przy okazji rejestracji w Serwisie.
2.    Abonament przysługuje według decyzji Użytkownika przez okres 6 albo 12 miesięcy. Kwota Abonamentowa jest niepodzielna, co oznacza, że nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż wynikająca z Cennika długość okresu abonamentu na zamówioną usługę, zaś rezygnacja z usług świadczonych przez Administratora przed upływem czasu Abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty Abonamentu.
3.    Jeżeli, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku VAT, usługa Administratora podlega opodatkowaniu tym podatkiem, wartość usługi powiększona jest o podatek VAT według właściwej stawki.
4.    Zapłata Abonamentu następuje w terminie wskazanym na otrzymanej przez Użytkownika fakturze pro forma. Płatność nie będzie uznana, jeśli kwota przelewu nie zgadza się z kwotą podaną na fakturze pro forma, zaś tytuł przelewu, w tym dane adresowe i oznaczenie numeru faktury pro forma, uniemożliwiają zidentyfikowanie osoby wpłacającej.
5.    Publikacja oferty w Serwisie następuje po odnotowaniu wpłaty za wybrany rodzaj usługi i okres rozliczeniowy.
6.    W przypadku braku wpłaty za kolejny okres rozliczeniowy, o ile Użytkownik nie wypowiedział umowy w drodze pisemnej, Administrator może wedle swojego uznania zakończyć Abonament, zawiesić jego obowiązywanie albo kontynuować jej obowiązywanie, obciążając Użytkownika za dalszą publikację oferty według stawek wynikających z Cennika.
7.    Administrator, za pośrednictwem wiadomości SMS przesłanej na numer telefonu wskazany przez Użytkownika, informuje Użytkownika o otrzymaniu zapytania/zgłoszenia użytkownika dotyczącego Obiektu Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę. Przesłanie informacji jest bezpłatne.


§ 2[Dodatkowe usługi świadczone przez Administratora]


1.    Administrator oprócz usług Abonamentu, oferuje także sprzedaż dodatkowych usług, takich jak baner umieszczony w Serwisie, tekst sponsorowany, przy czym ceny świadczenia tych usług ustalane są indywidualnie z Użytkownikiem.
2.    Wykupienie baneru jest możliwe, o ile Użytkownik posiada aktywny abonament w Serwisie. Czas trwania emisji banerów wynosi: 3 miesiące, 6 miesięcy lub 12 miesięcy. Użytkownik może wybrać dwa rodzaje banerów:
1)    baner mały – widoczny na stronie głównej oraz podstronach Serwisu
2)    baner duży – widoczny na stronie głównej i stronach województwa,
przy czym obowiązuje limit 3 dużych banerów.
3.    Administrator dopiero po uiszczeniu opłaty ustalonej indywidualnie z Użytkownikiem przystępuje do realizacji projektu, zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Użytkownika.
4.    Administrator publikuje baner w Serwisie po jego akceptacji przez Użytkownika.

 

§ 3[Punkty pozycjonujące]


1.    Użytkownik za prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie otrzymuje punkty pozycjonujące, przy czym może otrzymać:
a)    stałe punkty pozycjonujące - jest to jednostka przyznawana za staż w serwisie według przelicznika:
-    1 rok i więcej stażu = 60 stałych punktów pozycjonujących,
-    6 miesięcy stażu = 30 stałych punktów pozycjonujących.
b)    zmienne punkty pozycjonujące - jest to jednostka przyznawana za przedłużenie abonamentu w Serwisie lub za otrzymanie oceny do dodanego przez Użytkownika Obiektu.
2.    Naliczenie punktów odbywa się na koniec okresu rozliczeniowego.
3.    Punkty zmienne są naliczane według aktualnego przelicznika, 1PLN netto = 1 punkt. Punkty są naliczane wg ceny netto.
4.    Punkty pozycjonujące zmienne przyznawane są również za każdą opublikowaną ocenę. Ilość takich punktów równa się średniej ocenie wystawionej przez każdego rodzica (dla przykładu średnia ocena wyniesie 4 = dodatkowe 4 punkty pozycjonujące).
5.    Za każdą opinię Użytkownik otrzymuje zmienne punkty pozycjonujące według następującego przelicznika: uzyskaną średnią z opinii zaokrągla się w górę, co daje ilość punktów, na przykład jeżeli średnia opinia to 4,6 lub 4,1 ilość otrzymanych zmiennych punktów pozycjonujących wynosi 5.
6.    Sumaryczna ilość punktów pozycjonujących wpływa na kolejność prezentowania ofert w Serwisie. Oferty są sortowane malejąco, według ilości punktów. (oferty z największą ilością punktów są najwyżej na liście)
7.    W przypadku, gdy konkurencyjne oferty posiadają taką samą ilość punktów, decyduje data rozpoczęcia publikacji ostatniego abonamentu. Oferta z abonamentem młodszym ma większy priorytet.


§ 4 [Automatyczne redukowanie punktów]


1.    W ciągu dnia odejmowany jest 1 punkt zmienny. Jest to koszt pozycjonowania Państwa oferty.
2.    Odejmowanie punktów jest procesem automatycznym, niewidocznym dla Użytkownika.
3.    Punkty są redukowana dla każdej ofert w Serwisie, w tym samym czasie.
4.    Odejmowaniu nie podlegają stałe punkty pozycjonujące.


§ 5 [Zamawianie dodatkowych punktów]


1.    Punkt pozycjonujący zmienny można zakupić dodatkowo wg aktualnego cennika. Koszt zakupu jednego punktu to 1 PLN netto (1,23 PLN brutto). Punkt zostanie naliczony od kwoty netto.
2.    Zakup punktów pozycjonujących możliwy jest poprzez panel administracyjny https://www.domyseniora.pl/lokalizacje/punkty/ (taka płatność jest bez opóźnień przeliczana na punkty) lub przelewem na konto:

ADVISION sp. z o.o.
ul. Nałęczowska 18, 20-701 Lublin
BRE BANK: 25 1140 1094 0000 4175 0800 1003
NIP: 712-326-39-99, REGON: 061338770
KRS: 0000396847
w tytule wpłaty należy koniecznie podać identyfikator oferty oraz dopisać "punkty pozycjonujące". Należy się liczyć z opóźnieniem wynikającym z czasu realizacji przelewów.


3.    Nie ma możliwości dokupienia stałych punktów pozycjonujących.

 

§ 6[Rezygnacja z usług]


2.    Punkty przyznane oraz zakupione, w czasie posiadania oferty w Serwisie, nie podlegają zwrotowi w jakiejkolwiek postaci, w przypadku rezygnacji z publikacji oferty.
3.    Punkty nie mogą być wymienione na inne usługi w Serwisie.
4.    Punkty nie są odejmowane, w sytuacji kiedy publikacja oferty jest wyłączona. (np. za brak wpłaty za przedłużenie abonamentu). W przypadku ponownej publikacji oferty, punkty nadal pozostają aktywne.

 

III.    PANEL OCEN
§ 1 [Informacje ogólne]


1.    W ramach Serwisu udostępnia się Panel ocen Obiektów, na który składa się system komentarzy w formie opisowej i oceny jakości obiektów, który służy do wymiany subiektywnych opinii pomiędzy użytkownikami Internetu. Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających www.domyseniora.pl
2.    Ustalone kryteria ocen zawierają możliwość dokonania wyboru poziomu satysfakcji Gościa na podstawie punktacji od 1 (najgorsza ocena) do 5 (najlepsza ocena).
3.    Na podstawie wszystkich wystawionych ocen, Serwis automatycznie tworzy ranking Obiektów, według uzyskanej średniej ilości punktów, pozwalający Użytkownikom i Gościom Serwisu pozycjonowanie wyszukiwanych Obiektów.


§ 2 [Panel ocen]


1.    Ustalenie formatu panelu ocen, kryteriów będących przedmiotem oceny, punktacji oraz wszelkich inne szczegółów związanych z udostępnieniem panelu Gościom, należy do wyłącznej kompetencji Administratora.
2.    Użytkownikowi przysługuje prawo do umieszczenia w panelu odpowiedzi do każdego komentarza oraz oceny wystawionej przez Gości. Do wystawienia komentarza przez Użytkownika służy udostępniony mu uprzednio panel administracyjny.
3.    Wystawione oceny oraz komentarze widoczne będą:
1)    dla Użytkownika w panelu administracyjnym,
2)    dla wszystkich Gości:
a)    na stronie zawierającej ofertę Obiektu Użytkownika w formie średniej ocen Gości z możliwością wybrania konkretnej oceny (w formie aktywnego linku),
b)    na stronie zawierającej ofertę Użytkownika na liście Obiektów w danych mieście w formie średniej ocen Gości z możliwością wybrania konkretnej oceny (w formie aktywnego linku).
4.    W przypadku braku ocen oferty Użytkownika znajdującej na liście Obiektów, na stronie będzie znajdować się link zachęcający do dokonania oceny i kierujący Gościa do odpowiedniego Panelu oceny.
5.    Administrator nie dokonuje weryfikacji ocen Gości, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 części I. Regulaminu.


§ 3 [Usunięcie oceny]


1.    Usunięcia oceny lub komentarza dodanych przez Gościa może dokonać wyłącznie Administrator.
2.    Użytkownikowi nie przysługuje prawo domagania się usunięcia oceny lub komentarza dokonanych przez Gości z zastrzeżeniem ust. 3 i 6.
3.    Użytkownik może wystąpić z wnioskiem o usunięcie oceny lub komentarza jedynie w uzasadnionych przypadkach, m.in. zamieszczenia przez Gościa nielegalnych treści, podając Administratorowi przyczynę swojego żądania.
4.    Ostateczną decyzję o zasadności usunięcia oceny lub komentarza podejmuje Administrator po zapoznaniu się z uzasadnieniem złożonym wraz z wnioskiem przez Użytkownika.
5.    W przypadku dodania przez Użytkownika treści uznawanych za nielegalne treści, stosuje się odpowiednio § 8 i 9 części I Regulaminu.
6.    Administrator zobowiązany jest do usunięcia treści zawartej w komentarzach w przypadkach określonych w § 7 ust. 3 części I Regulaminu, a także gdy:
1)    komentarz jest, w całości bądź w części, niezwiązany merytorycznie z oceną obiektu,
2)    jest ciągiem przypadkowych znaków nieodzwierciedlających prawdziwych słów,
3)    został dodany przez właściciela placówki, pod którą został zamieszczony lub pracownika placówki albo inną osobę bezpośrednio związaną z placówką,
4)    zawiera odnośniki do innych stron,
5)    narusza interesy lub dobre imię Administratora,
6)    jest wynikiem użycia automatycznych skryptów,
7)    jest podpisany ciągiem przypadkowych znaków.


§ 4 [Procedura usunięcia oceny lub komentarza]


1.    Do procedury usunięcia opinii stosuje się odpowiednio § 8 i § 9 części I Regulaminu, z zastrzeżeniem rozwiązań wynikających z poniższego paragrafu.
2.    Wnioski o usunięcie oceny lub komentarza Gościa zgłaszane są jedynie za pomocą poczty elektronicznej pochodzącej wyłącznie z adresu email wskazanego przy rejestracji lub później zaktualizowanego na adres e-mail Administratora Serwisu: bok@domyseniora.pl.
3.    Wniosek o usunięcie oceny lub komentarza, Administrator rozpatruje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
4.    Administrator przesyła Użytkownikowi decyzję na adres poczty elektronicznej, z której wpłynął wniosek Użytkownika.
5.    Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się od wydanej przez Administratora decyzji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pomocą operatora pocztowego na adres biura tj. ul. Nałęczowska 18, 20-701 Lublin. Administrator rozpatrzy odwołanie w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania.
§ 5
 [Rezygnacja z Panelu Ocen]
Użytkownikowi nie przysługuje prawo rezygnacji z Panelu ocen.


§ 6 [Wyłączenia]


1.    Użytkownik zobowiązuje powstrzymywać się od oceny promowanych przez siebie placówek oraz placówek innych Użytkowników, położonych w tym samym regionie.
2.    Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 wprowadzony został przez Administratora w celu ochrony dobrych praktyk handlowych oraz przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 z dalszymi zmianami).
3.    Pouczenie, o którym mowa w ust. 1 wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Administratora za czyny Użytkowników naruszających zakaz wyrażony w ust. 1.
4.    Administrator nie ponosi względem Użytkownika odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu, a w szczególności za wystawiane Użytkownikom opinii w formie ocen lub komentarzy znajdujących się w Panelu ocen.

IV.    OGŁOSZENIA

§ 1[Informacje ogólne]


1.    Użytkownik oraz Gość za pomocą utworzonego konta w Serwisie mogą aktywować swoje ogłoszenia („Ogłoszenia”), przy czym ogłoszenia te dotyczą:
a)    w przypadku Użytkownika – ogłoszenia o wolnych pokojach (miejscach) w Obiektach,
b)    w przypadku Gościa – ogłoszenia o poszukiwaniu wolnego miejsca w Obiektach.
2.    Użytkownik oraz Gość mają zapewniony dostęp do treści ogłoszeń w celu ich edycji i usunięcia.
3.    Konto w Serwisie daje również możliwość korespondencji z innymi Użytkownikami oraz Gośćmi.
4.    Administrator nie bierze udziału w umowach zawieranych przez Użytkowników i Gości i sporach powstałych między nimi.
5.    Zawarcie i realizacja umowy między Użytkownikami i Gośćmi oraz wszelkie płatności z jej tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy stronami umowy.
6.    Formularz kontaktowy, który Użytkownik/Gość otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemu Użytkownikowi i Gościowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
7.    Dane kontaktowe Użytkownika oraz Gościa oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy Ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkowników i Gości jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu zawarcia umowy i przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.


§ 2 [Zamieszczanie ogłoszeń]


1.    Zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie jest bezpłatne.
2.    Ogłoszenie ważne jest bezterminowo na listach wybranego województwa, miejscowości.
3.    Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika/Gościa odpowiedniego formularza poprzez wskazanie rodzaju pokoju (jedno-, dwu- i trzyosobowego) oraz nazwy województwa.
4.    Użytkownik, publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści podaje dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom oraz Gościom, w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik oraz Gość mają świadomość i na co wyrażają zgodę.
5.    Zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń, które:
a)    wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;
b)    nie są zgodne ze stanem faktycznym;
c)    zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety;
d)    naruszają zasady etyczne oraz godność osób trzecich;
e)    napisane są w języku innym niż polski;
f)    zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych;
g)    noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.
h)    naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
6.    Ogłoszenia, które naruszają postanowienia Regulaminu, zostaną usunięte, zaś Konto autora Ogłoszenia – odpowiednio zawieszone albo usunięte. Do procedury usunięcia Ogłoszenia stosuje się odpowiednio § 8 i § 9 części I Regulaminu.


V.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 1 [Ograniczenia odpowiedzialności Administratora]


1.    Administrator ponosi względem Użytkownika odpowiedzialność wyłącznie za czyny dokonane z winy umyślnej, do wysokości pobranego od Użytkownika wynagrodzenia z tytułu Abonamentu. W przypadku, jeśli wynagrodzenia nie pobrano, odpowiedzialność Administratora ograniczona jest do kwoty 100 złotych.
2.    Rejestracja Konta Użytkownika dokonywana jest bez udzielenia przez Administratora jakiejkolwiek dodatkowej gwarancji, w tym między innymi bez domniemanych gwarancji co do przydatności handlowej i przydatności do określonych zastosowań. Całość ryzyka w zakresie jakości i skuteczności działania oferty ponosi Użytkownik.
3.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników i Gości w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych przez nich z Użytkownikiem, w wyniku użycia przez nich Danych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników, Gości oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność ofert, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Użytkowników do realizacji ofert oraz wypłacalność Użytkowników Serwisu odpowiadających na oferty. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Gości umowy z Użytkownikiem.
4.    W żadnym wypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści.
5.    Odpowiedzialność Administratora wyłączona zostaje w przypadku działania Siły Wyższej rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą Administratora, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie: błędów oprogramowania komputerowego, uszkodzenia sprzętu komputerowego, działania albo zaniechania podwykonawców Administratora, pożaru lub innych nieszczęśliwych wypadków, strajków, sporów pracowniczy, wojny, ataku terrorystycznego, wejścia w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wydania jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej.

 

§ 2 [Skutki naruszenia Regulaminu]


1.    W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia Regulaminu dokonanego przez Użytkownika, Administrator może bezzwłocznie pozbawić Użytkownika wszystkich albo niektórych uprawnień wynikających z Abonamentu. W takich okolicznościach, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz Administratora.
2.    Naruszenie Regulaminu może skutkować również zawieszeniem lub usunięciem Konta Użytkownika lub Gościa.
3.    Za naruszenie postanowień Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
4.    Użytkownik oraz Gość mogą złożyć reklamację na adres mailowy Administratora bok@domyseniora.pl z maila powiązanego z kontem Użytkownika/Gościa, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.


§ 3 [Korespondencja elektroniczna]


1.    Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych.
2.    Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Abonamentu oraz po jego zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą Administratorowi usunięcie swoich danych z jego bazy.
3.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność Administratora z tego tytułu zostaje wyłączona.


§ 4 [Klauzula salwatoryjna]


W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.


§ 5[Cesja praw]


Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa, Użytkownik zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem.


§ 6 [Wybór prawa i sądu]


1.    Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.
2.    Wszelkie spory wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

 

§ 7 [Zmiany i czas obowiązywania Regulaminu]


1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2024r.
2.    Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na stronie internetowej Serwisu. Goście zostaną poinformowani indywidualnie na znajdujące się w zasobach Danych adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Gość ma prawo do rozwiązania umowy i usunięcia konta w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.
3.    Użytkownik, który nie akceptuje treści zmian Regulaminu zachowuje w każdym czasie prawo do rozwiązania umowy i usunięcia Konta Użytkownika.
4.    Zawarte przed zmianą Regulaminu umowy, w tym opłacone Abonamenty, wykonywane są w na zasadach obowiązujących w momencie ich zawarcia.