Jak uzyskać dotacje na realizację projektów związanych z polityką senioralną?

Jak uzyskać dotacje na realizację projektów związanych z polityką senioralną?
Drukuj Skomentuj

Uruchomione środki z funduszy unijnych w nowej perspektywie 2014-2020 dają możliwość wsparcia polityki senioralnej, której bezpośrednimi wykonawcami są domy opieki, ośrodki rehabilitacyjne, sanatoria i podmioty pokrewne. Oznacza to, że przy udziale środków z Unii Europejskiej swą działalność mogą rozwinąć przychodnie geriatryczne, domy seniorów, domy opieki dziennej dla osób starszych i rodzinne domy opieki, a także inni beneficjenci, których projekty zakładają wdrażanie rozwiązań wspomagających osoby w podeszłym wieku. 

Zakres działań, które podlegają dofinansowaniu, obejmuje zwiększanie dostępu do usług zdrowotnych i socjalnych, a także inwestycje zdrowotne i społeczne. Dystrybucja dotacji dokonywana jest w ramach regionalnych programów operacyjnych. Beneficjentami funduszy przeznaczonych na realizację polityki senioralnej mogą być następujące podmioty:

 

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, towarzyszenia i jednostki organizacyjne,
 • domy pomocy społecznej i podmioty prowadzące rodzinne domy pomocy,
 • ośrodki wsparcia i placówki wsparcia dziennego,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • podmioty zajmujące się całodobową lub dzienną opieką osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
 • przedsiębiorcy.

 

Wsparcie podmiotów realizujących elementy polityki senioralnej w ramach regionalnych programów operacyjnych przeznaczane jest na następujące kategorie działań:

 

 • modernizacja i tworzenie infrastruktury,
 • zakup wyposażenia obiektów,
 • zakup innowacyjnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
 • świadczenie usług opiekuńczych i działań z nimi związanych,
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieki. 

 

Wielkość, proporcje i dostępność środków przeznaczonych na wsparcie realizacji kategorii działań, a także poziomy dofinansowania są zróżnicowane w skali kraju. Poniżej zaprezentowano szacunkową pulę, jaką dysponują poszczególne województwa na wsparcie wyżej wymienionych przedsięwzięć w ramach konkursów planowanych w 2017r.: 

 

 • mazowieckie: 100 mln zł
 • małopolskie: 60 mln zł 
 • podkarpackie: 30 mln zł
 • lubelskie: 220 mln zł
 • świętokrzyskie: 120 mln zł
 • łódzkie: 80 mln zł
 • wielkopolskie: 150 mln zł  
 • dolnośląskie: 40 mln zł
 • lubuskie: 10 mln zł
 • kujawsko-pomorskie: 40 mln zł
 • zachodniopomorskie: 52 mln zł
 • pomorskie: 42 mln zł
 • warmińsko-mazurskie: 33 mln zł
 • śląskie: 70 mln zł
 • opolskie: 40 mln zł
 • podlaskie: 12 mln zł

 

W każdym województwie obowiązuje również inny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych uzależniony między innymi od obszaru, rodzaju wydatków, wielkości i rodzaju podmiotu wnioskodawcy (poziom dofinansowania mieści się w zakresie 25% - 85% wydatków kwalifikowalnych).

 

Każdy z podmiotów realizujących politykę senioralną może uzyskać dostęp do informacji o środkach dostępnych w województwie, w którym prowadzi działalność, kontaktując się z firmą GRUPA SILESIA, świadczącą usługi doradcze z zakresu pozyskiwania finansowania ze źródeł unijnych oraz pozaunijnych (np. kredyty bankowe), specjalizującą się w projektach inwestycyjnych oraz badawczo - rozwojowych. Usługi te obejmują kompleksową pomoc w zakresie oceny szans, przygotowania i rozliczenia wniosku dotacyjnego. Proces aplikowania o wsparcie pomocowe rozpoczyna się przeprowadzeniem wstępnego auditu unijnego, którego pozytywny wynik warunkuje rekomendację firmy GRUPA SILESIA do ubiegania się o dofinansowanie. Po etapie auditu następuje proces ubiegania się o dofinansowanie, który obejmuje przygotowanie wniosku i monitorowanie etapów oceny formalnej i merytorycznej, a także doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie. Projekt kończy się realizacją i rozliczeniem dotacji, na tym etapie przygotowywane są dla klienta m.in. wnioski o płatność i sprawozdania. 

 

Szczegółowych informacji zainteresowanym przedsiębiorcom udzielają także punkty informacyjne regionalnych programów operacyjnych (dane kontaktowe wojewódzkich punktów dostępne są na stronie): www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 

Autor: Grupa Silesia

 

Adres: 43-450 Ustroń, ul. A. Brody 79

tel. 32 720 69 96

 

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Słowa kluczowe