Jak założyć prywatny dom seniora - poradnik

Jak założyć prywatny dom seniora - poradnik
Drukuj Skomentuj

Planujesz założyć prywatny dom dla osób w podeszłym wieku? Zapoznaj się z aktualnymi wymaganiami prawnymi. Poniżej przedstawiamy poradnik, jak założyć prywatny dom seniora.

Kto może założyć prywatny dom seniora?


Prywatny dom seniora może być założony przez:

 

 • osobę prawną (np. fundację, stowarzyszenie, organizację społeczną);
 • osobę fizyczną.


Prywatny dom seniora można prowadzić w dowolnej formie, poza spółką partnerską. W tym względzie należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).

 

Usługi realizowane przez prywatne domy seniora


Prywatne domy seniora mają za zadanie świadczyć usługi bytowe, opiekuńcze na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z potrzeb osób w nim przebywających. Opieka na ogół jest świadczona całodobowo. Do usług bytowych należą: zapewnienia miejsca pobytu, wyżywienia, utrzymania czystości pomieszczeń. Do usług opiekuńczych należą czynności związane z: udzielaniem pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacją (w tym pielęgnacją w czasie choroby), opieką higieniczną, pomocą w załatwianiu spraw osobistych, zapewnieniem kontaktów z otoczeniem.

Dom może też świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

Ważne, by sposób świadczenia usług uwzględniał stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne możliwości mieszkańców domu pomocy społecznej. Ponadto muszą być zachowane prawa człowieka w obiekcie, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

 

Jak założyć prywatny dom seniora - poradnik

 

Budynek


Pamiętaj, że według aktualnych wymagań prawnych, liczba przewidzianych miejsc w domu nie powinna być większa niż 100. Budynek przeznaczony na prywatny dom seniora powinien też spełniać określone warunki:

 

 • budynek oraz jego otoczenie nie mogą mieć barier architektonicznych,
 • jeśli budynek jest wielokondygnacyjny, musi mieć zainstalowaną windę dostosowaną do potrzeb seniorów,
 • budynek musi być wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego.


W środku budynku powinny znajdować się określone pomieszczenia:

 

 • pokoje mieszkalne jednoosobowe (o pow. nie mniejszej niż 9 m2) i wieloosobowe (o pow. min. 6 m2 na osobę), przy czym pokoje wieloosobowe mogą być przeznaczone dla max. 3 osób poruszających się samodzielnie albo max. 4 osób leżących,
 • pokoje dziennego pobytu,
 • jadalnia,
 • gabinet medycznej pomocy doraźnej,
 • kuchenka pomocnicza,
 • pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
 • pokój gościnny,
 • miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu, jeżeli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem,
 • inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców domu.


Jeśli chodzi o wyposażenie pokoi, każdy senior powinien mieć własne: łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną. Również ilość gniazdek elektrycznych musi być odpowiednia do liczby mieszkańców.

Ponadto budynek powinien spełniać warunki sanitarne:

 

 • powinna być wydzielona jedna łazienka dla nie więcej niż 6 seniorów,
 • powinna być wydzielona toaleta dla nie więcej niż 4 seniorów,
 • łazienka i toaleta powinny być wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom starszym korzystanie z nich,
 • łazienka i toaleta powinny znajdować się w pokojach mieszkalnych.
 • na każdej kondygnacji domu musi znajdować się łazienka przystosowana do kąpieli osób leżących;

 

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców. Wtedy dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25%. Na każdy pokój powinny przypadać przynajmniej jedna łazienka i toaleta.

 

Zapewnienie usług i sprzętów

 

Jeśli chcesz założyć prywatny dom seniora, upewnij się, że w Twoim obiekcie będzie można zapewnić:

 

 • co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodne ze wskazaniem lekarza,
 • przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niż o godzinie 18,
 • dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami,
 • możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby również karmienie,
 • środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej,
 • sprzątanie pomieszczeń (w miarę potrzeby) nie rzadziej niż raz dziennie.

 

Dokumenty


By założyć prywatny dom seniora, zbierz odpowiednie dokumenty:

 

 • wniosek o zezwolenie prowadzenie domu pomocy społecznej,
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom,
 • zaświadczenie właściwego organu potwierdzające możliwość użytkowania obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 • koncepcję prowadzenia placówki,
 • informację o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką, i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki.

 

Oględziny domu


Zanim wojewoda wyda pozwolenie, właściwy do spraw pomocy społecznej wydział urzędu wojewódzkiego musi dokonać oględzin obiektu, który ma być przeznaczony na dom seniora. Tryb udzielania zezwolenia oraz wzór wniosku został opisany w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

 

Zezwolenie wojewody


Wojewoda wydaje zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej (domu seniora), jeżeli podmiot o nie występujący:

 

 • spełnia warunki określone w ustawie o pomocy społecznej;
 • spełnia opisane wcześniej standardy,
 • przedstawi odpowiednie dokumenty.


Wojewoda prowadzi rejestr tego typu domów; rejestr ten jest jawny. Pamiętaj, że budynek, który przeznaczasz na dom seniora, powinien być oznaczony poprzez zamieszczenie na nim tablicy informacyjnej zawierającą dane o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku.

Zasady przyjmowania seniorów do prywatnego domu, a także opłaty za pobyt w placówce są określane indywidualnie z przedsiębiorcą na podstawie umowy o świadczenie usług opieki.

 

 

Jako właściel domu seniora powinieneś też zadbać o odpowiednią promocję swojego obiektu. Przeczytaj: Wypromuj swój Dom Opieki z Domyseniora.pl!

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Słowa kluczowe