Kiedy gmina płaci za pobyt seniora w DPS? Przepisy po zmianach w 2019 roku

Kiedy gmina płaci za pobyt seniora w DPS? Przepisy po zmianach w 2019 roku
Drukuj Skomentuj

Senior przyjęty do DPS płaci za pobyt kwotę w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu. Resztę w pierwszej kolejności dopłaca rodzina, chyba że są okoliczności uzasadniające członków rodziny do zwolnienia ich z opłat. Kiedy to gmina płaci za pobyt seniora w DPS? Sprawdź, jak brzmią przepisy dotyczące opłat za pobyt w DPS po zmianach wchodzących w życie 4 października 2019 roku.

Przepisy dotyczące świadczeń i zasad dostawania się do DPS określone są w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z przepisami, pobyt w DPS przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Zobacz: Dom pomocy społecznej - jak się dostać

 

Kto ustala opłaty za pobyt w DPS?


Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania seniora i jest ustalany:

 

 • w DPS o zasięgu gminnym - przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta;
 • w DPS o zasięgu powiatowym - przez starostę;
 • w regionalnym DPS - przez marszałka województwa;


Wysokość opłat jest ogłaszana w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

 

Kto płaci za pobyt seniora w DPS?


Opłaty za pobyt seniora w DPS ponoszą:

 

 • senior - nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
 • rodzina: małżonek, zstępni przed wstępnymi - w wysokości:


- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300%  kryterium dochodowego  osoby  samotnie  gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
- w  przypadku  osoby  w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

 

 • gmina, z której senior został skierowana do DPS - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania seniora w DPS a opłatami wnoszonymi przez rodzinę;


Przy czym rodzina i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli senior ponosi pełną odpłatność.

 

Kiedy gmina płaci za pobyt seniora w DPS?


Członek rodziny może być zwolniony częściowo lub całkowicie z obowiązku płacenia za pobyt seniora w DPS, jeśli:

 

 • płaci już za pobyt innych członków rodziny w DPS, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
 • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
 • członkowie rodziny utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
 • jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko,
 • osoba zobowiązana do ponoszenia opłat lub  jej  rodzic  przebywała w rodzinie  zastępczej,  rodzinnym  domu  dziecka  lub  placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej seniorowi skierowanemu do DPS,
 • przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz seniora skierowanego do DPS;


Zwolnienie odbywa się na podstawie:

 

 • złożenia wniosku,
 • po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego;


Dodatkowo zstępni członkowie rodziny mogą być całkowicie zwolnieni z opłat za pobyt seniora w DPS, jeśli:

 

 • przedstawią prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej oraz oświadczą, że władza rodzicielska nie została przywrócona,
 • przedstawią prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osób/osoby obowiązanych do wnoszenia opłaty, małoletniego rodzeństwa lub rodzica.Warto wiedzieć: w przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego. Przeczytaj więcej: Czy skierowanie do domu pomocy społecznej może zostać uchylone?

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Słowa kluczowe