Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu (Libiąż)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu
9 Maja 2
32-590 Libiąż

Województwo: Małopolskie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu pracuje w godzinach:   Poniedziałek: 7.00 - 16.00 Wtorek - Czwartek: 7.00 - 15.00 Piątek: 7.00 - 14.00   OPS w Libiążu udziela wspracia w ramach pomocy społecznej w formach:   1) świadczeń pieniężnych:   a) zasiłek stały, b) zasiłek okresowy, c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, h) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;   2) świadczeń niepieniężnych:   a) praca socjalna, b) bilet kredytowany, c)...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Małopolskim