Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie (Olsztyn)

Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie
Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 37a powstał w grudniu 2003 r. Jest przeznaczony dla 41 osób przewlekle somatycznie chorych, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. - Dom jest jednostką organizacyjną Miasta Olsztyna. Dom przyjmuje osoby na pobyt stały i czasowy na podstawie decyzji administracyjnej o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydanej z upoważnienia Prezydenta Olsztyna przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Starostę innego powiatu. - Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, w tym społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu usług świadczonych przez domy pomocy społecznej. - Dom Pomocy Społecznej zastępuje mieszkańcom dom rodzinny, a atmosfera w nim panująca nacechowana jest...