Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu (Opole)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Armii Krajowej 36
45-071 Opole

Województwo: Opolskie

Opis obiektu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.   Dział Pomocy Środowiskowej MOPS w Opolu wykonuje w szczególności zadania w zakresie:   przyznawania i realizacji świadczeń z pomocy społecznej (m.in. zasiłek stały, zasiłek czasowy, zasiłek celowy), opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, pracy socjalnej, przyznawania i realizacji pomocy usługowej, opracowywania i wdrażania programów ukierunkowanych na pomoc osobom i rodzinom w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, kierowania do domów pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, dokonywania analiz potrzeb w zakresie zadań realizowanych przez komórkę, a w szczególności w zakresie miejsc w domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy i innych ośrodkach wsparcia, kierowania osób wymagających opieki do ośrodków wsparcia i mieszkań...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Opolskie