Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie (Platerów)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie
Dworcowa 21
08-210 Platerów

Województwo: Mazowieckie

Opis obiektu

GOPS w Platerowie ma na celu umożliwienie osobom i rodzinnom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których ci nie są w stanie pokonać samodzielnie.   Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po pomoc mogą zgłosić się osoby, które potrzebują pomocy i wsparcia. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności z powodu: 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Mazowieckie