Prawny opiekun seniora

Prawny opiekun seniora
Drukuj Skomentuj

Jesień życia bywa trudnym czasem dla osób w podeszłym wieku. Często seniorzy, aby godnie żyć, potrzebują pomocy innych. W przypadku gdy zaistnieje niezdolność na przykład do zadbania o własne interesy osobiste czy majątkowe, sąd może ustanowić prawnego opiekuna seniora.

Kim jest prawny opiekun seniora? Przede wszystkim jego ustawowym przedstawicielem, który w imieniu osoby starszej dokonuje czynności prawnych. Powołuje go sąd opiekuńczy w przypadku, gdy senior nie jest w stanie samodzielnie zadbać o zaspokojenie swoich potrzeb życiowych lub majątek. 

Co zrobić aby zachować sprawny umysł? Wejdź i zobacz: Jak ćwiczyć umysł?

Opiekun prawny osoby starszej musi spełnić pewne kryteria. Mimo że z reguły zostaje nim ustanowiony małżonek bądź krewny, powinien posiadać on prawa publiczne, władzę rodzicielską oraz zdolność do czynności prawnych. Ponadto przyszły opiekun seniora nie może być karany na przykład za stosowanie przemocy. Jeżeli wśród krewnych nie ma odpowiedniej osoby, sąd opiekuńczy szuka opiekuna osoby starszej w jednostkach organizacyjnych ośrodków pomocy społecznej.

Opiekun prawny osoby starszej ma przede wszystkim dbać o dobro podopiecznego i jego interes społeczny. Jedną z pierwszych czynności, którą powinien przeprowadzić po objęciu tej funkcji jest zinwentaryzowanie majątku seniora oraz przedstawienie wyników sądowi. Opiekun seniora zobowiązany jest także do przedstawiania, przynajmniej raz w roku, szczegółowych sprawozdań oraz rachunków związanych z opieką i zarządzaniem powierzonym majątkiem.

Sprawowanie opieki nad seniorem jest nadzorowane przez sąd opiekuńczy, który na bieżąco udziela rad i wskazówek. To właśnie sąd może z ważnych przyczyn zwolnić opiekuna z obowiązków. Dzieje się tak w przypadku niedopełniania obowiązków lub na umotywowany wniosek sprawującego opiekę.

Opiekun osoby starszej może ubiegać się również o jednorazowe bądź okresowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Jest ono wypłacane z dochodów seniora albo ze środków publicznych. Jednak świadczenie nie przysługuje osobie, której praca opiekuna nie wymaga dużych nakładów lub jest zgoda z zasadami społecznymi.

Podobne artykuły

Skomentuj

Dodane komentarze (1)

Słowa kluczowe