Regulamin konkursu pt. „JESIENNE INSPIRACJE”

Regulamin konkursu pt. „JESIENNE INSPIRACJE”
galeria zdjęć (2) Drukuj Skomentuj

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Jesienne Inspiracje” (dalej jako: „Konkurs”) w serwisie Domyseniora.pl. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu jest ADVISION Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (20-805), ul. Ligonia 1, KRS 0000396847, REGON 061338770, NIP 7123263999, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Organizator potwierdza, że jest niezależnym administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,poz. 926 tj.z późn. zm) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności Organizator przetwarza dane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz wyłonienia laureatów Konkursu, przekazania nagród wyłonionym Zwycięzcom Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych Regulaminem.

4. Konkurs rozpoczyna się 26.10.2017 r. i kończy 13.11.2017 r. o godzinie 10:00:00, (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują ograniczenia lub niekorzystnej zmiany praw nabytych w Konkursie przez Uczestników, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników, umieszczając nową wersję Regulaminu na stronie internetowej www.domyseniora.pl. Ewentualne zmiany Regulaminu będą obowiązywały od momentu ich ogłoszenia.

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora.

8. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa, która posiada decydujący głos w tych sprawach.

9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest przeprowadzany, sponsorowany ani popierany przez właściciela portalu Facebook.com, ani też nie ma związku z serwisem Facebook.

10. Fundatorem nagród w konkursie jest Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy MUFLON w Ustroniu.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

3. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej również: „Warunki uczestnictwa”).

4. Przed wzięciem udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

5. Osoba, która przystępuje do Konkursu:
a) tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Organizatora Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie;
b) oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które wynikają z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych tj.: o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
c) przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania Nagrody.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy Organizatora oraz inne osoby lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. Zakaz dotyczy również członków rodzin w/w osób.

§ 3 Zasady Konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu jesiennego bukietu, przy wykorzystaniu skarbów natury w postaci liści, patyków, kasztanów, żołędzi, szyszek, a także innych dowolnych materiałów. Ponadto, Uczestnicy mają za zadanie wybrać i w kilku zdaniach opisać swoją ulubioną zabawę andrzejkową.

2. Zgłoszenie do Konkursu należy wysyłać na adres mailowy: bok@domyseniora.pl. W tytule maila należy wpisać - Konkurs „Jesienne Inspiracje”.

Każde zgłoszenie powinno zawierać:
a) zdjęcie jesiennego bukietu
b) opis wybranej zabawy andrzejkowej
c) dane personalne Uczestnika: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres miejsca pobytu lub zamieszkania, telefon kontaktowy w celu poinformowania o ewentualnej wygranej.

3. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną odpowiedź. Wybrana placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 Uczestników.

4. Jeden Uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę, określoną przez Sponsorów.

5. W sprawach spornych lub nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmie Komisja Konkursowa.

6. Konkurs jest opublikowany i prowadzony na stronie www.domyseniora.pl.

§ 4 Tryb wyłonienia zwycięzców

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie warunków opisanych w § 2 oraz § 3 Regulaminu.

2. W Konkursie zostanie wyłonionych 5 zwycięzców. Przewidziano 3 miejsca główne oraz 2 wyróżnienia.

3. Komisja konkursowa wyłoni 5 zwycięzców na podstawie zdjęć najciekawszych i najbardziej oryginalnych bukietów jesiennych, a także pomysłów dotyczących zabaw andrzejkowych.

4. Ocenie podlegać będą konkursowe odpowiedzi nadesłane na adres e-mail: bok@domyseniora.pl z tytułem - Konkurs „Jesienne Inspiracje” w terminie od 26.10.2017 r. do 13.11.2017 r., do godz. 10:00:00.

5. Po zakończeniu Konkursu - w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia - Komisja Konkursowa ogłosi 5 zwycięzców. Zdjęcia bukietów oraz pomysły na zabawy andrzejkowe zostaną opublikowane na stronie głównej www.domyseniora.pl

6. Na podstawie kryteriów, o których mowa w § 3 Regulaminu, Komisja Konkursowa przyzna każdemu ze Zwycięzców Nagrodę.

§ 5 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są pobyty w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym MUFLON w Ustroniu.

I miejsce: tygodniowy pobyt dla 2 osób
II i III miejsce: dwudniowy pobyt dla 2 osób

Dodatkowo, zostaną wyróżnione 2 osoby, które otrzymają 50% zniżki na pobyt w Ośrodku.

UWAGA: Pobyty w Ośrodku obejmują wyżywienie i zabiegi (rodzaj zabiegów ustalany jest przez rehabilitanta lub lekarza).

2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową lub telefoniczną.

3. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zwycięzca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora: Domyseniora.pl, ul. J. Ligonia 1, 20-805 Lublin, lub pocztą elektroniczną na adres bok@domyseniora.pl w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji, jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację - w przypadku reklamacji składanej pisemnie).

3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji.

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika, Uczestnik może wystąpić z powództwem do Sądu powszechnego.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest jedynym wydanym przez Organizatora dokumentem określającym zasady Konkursu pod nazwą „Jesienne Inspiracje”. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

2. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

3. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres bok@domyseniora.pl.

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!