Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kornicy (Stara Kornica)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kornicy
Stara Kornica 191
08-205 Kornica

Województwo: Mazowieckie

Opis obiektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kornicy pracuje w godzinach 7:30 - 15:30. Działalność OPS ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie rozwiązać. Do Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) mogą zgłaszać się po pomoc osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Swój problem mogą zgłosić osobiście lub pisemnie. Zgłoszenia może dokonać również przedstawiciel ustawowy osoby, której pomoc ma być przyznana lub inna osoba, za jej zgodą lub zgodą przedstawiciela ustawowego. Świadczenia z pomocy społecznej mogą być też udzielane z urzędu. Podstawa prawna     ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1507 z póżn. zm.). Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności z powodu: 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Mazowieckie