Świadczenie pielęgnacyjne na seniora - komu przysługuje i ile wynosi?

Świadczenie pielęgnacyjne na seniora - komu przysługuje i ile wynosi?
Drukuj Skomentuj

Opieka nad osobą starszą i schorowaną często bywa bardzo kosztowna. W związku z tym, w tym roku świadczenie pielęgnacyjne wzrosło aż o 247zł.  Ile wynosi to finansowe wsparcie, komu przysługuje i jak prawidłowo się o nie ubiegać?

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne?

 

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1830 zł miesięcznie.

 

Kto może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne?

 

    • Rodzic biologiczny

    • Rodzic zastępczy 

    • Opiekun prawny

    • Osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny

 

 

Czy  przysługuje ono wszystkim opiekunom seniorów?

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które musiały zrezygnować z pracy zarobkowej, by zaopiekować się osobą legitymującą się jako orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami o przymusowej opiece lub wymaganiu znacznej pomocy osoby trzeciej. 

 

Rolnicy a świadczenie pielęgnacyjne

 

W przypadku wnioskowania o  świadczenie przez rolników, małżonków rolników bądź domowników, obowiązują następujące zasady:

 

    • Świadczenie otrzymuje rolnik w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

    • Świadczenie otrzymuje małżonek rolnika lub domownicy w przypadku zakończenia prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

 

 

 Zaprzestanie prowadzenia lub uczestniczenia w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Świadczenie na seniora  - komu nie przysługuje?

 

Świadczenie pielęgnacyjne może nie przysługiwać nawet, gdy osoba wnioskująca spełniła powyższe warunki.  Nie będzie ono przysługiwało, jeśli:

 

Osoba sprawująca opiekę:

 

    • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego;

    • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.

 

Osoba wymagająca opieki:

 

    • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

    • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

    • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;

    • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką.

 

Jak ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne?

 

    • Skompletuj dokumenty  - wniosek o świadczenie pielęgnacyjne i dokument potwierdzający niepełnosprawność.

 

Do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/vii-wiadczenie-pielegnacyjne111

 

    • Złóż wniosek – możesz zrobić to osobiście lub wysłać pocztą.  Jeśli posiadasz podpis elektroniczny lub zaufany profil, możesz złożyć e-wniosek - https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0.

    • Otrzymanie decyzji – zostanie ona wydana do miesiąca od złożenia wniosku, ale jeśli sprawa jest skomplikowana może to potrwać nawet do dwóch miesięcy. 

    • Ewentualne odwołanie – należy je złożyć do 14 dni od otrzymania decyzji.

 

 

Autor: Izabela Nestioruk

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!