Dom Pomocy Społecznej Przyjaźń (Tarnowskie Góry)

Dom Pomocy Społecznej Przyjaźń
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej Przyjaźń w Tarnowskich Górach zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu. Dom świadczy usługi: a. w zakresie potrzeb bytowych, b. opiekuńcze, c. wspomagające. Dom Nasz: - zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności. - w całości pokrywa wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspakajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych. - umożliwia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny. przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. - umożliwia mieszkańcom rozwój osobowości, a w miarę możliwości ich samodzielność, uwzględniając stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców. Zakres świadczonych usług, ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i...