Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku (Turek)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku
Konińska 4
62-700 Turek

Województwo: Wielkopolskie

Opis obiektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:15 - 15:15.   MOPS udziela pomocy w formach: 1) świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd; 2) świadczenia niepieniężne: praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Wielkopolskim