Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (Wąbrzeźno)

Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie jest przeznaczony dla 75 osób przewlekle psychicznie chorych.  Celem placówki jest zapewnienie przebywającym w niej osobom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności oraz umożliwienie  rozwoju osobowości a w miarę możliwości także samodzielności. Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie świadczy podstawowe usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Zakres świadczonych usług ustala się przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz ich możliwości psychofizycznych. Ponadto Dom umożliwia przebywającym w nim osobom korzystanie z przysługujących im świadczeń zdrowotnych.    W odniesieniu do osób przebywających w placówce prowadzona jest działalność opiekuńcza, terapeutyczna i rehabilitacyjna oraz zapewniona stosowna opieka medyczna. Mieszkańcy DPS Wąbrzeźno mogą uczestniczyć w prowadzonych na terenie Domu zajęciach: sekcji plastycznej, sekcji teatralno-literackiej, kulturalno-oświatowej, sekcji terapii kulinarnej,...