Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy (Warszawa)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Przemyska 11
02-361 Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oferuje świadczenia pieniężne (w tym: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd) i niepieniężne.   Aby uzyskać świadczenie z pomocy społecznej, osoba zainteresowana lub występujący w jej imieniu przedstawiciel ustawowy, składa w OPS wniosek o udzielenie pomocy - osobiście, pisemnie lub telefonicznie.   Wsparcie dla seniorów   Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udziela osobom starszym wsparcia w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Szczególnie istotna jest jednak pomoc usługowa, na którą składają się usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone w...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Mazowieckie