Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze
Telefon:
22811 06 88
Strona WWW:
www.scol.warszawa.pl

Lokalizacja:

Adres: Mehoffera 72/74, Warszawa

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze w Warszawie (SCOL) za cel stawia sobie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej dla dorosłych. Oferuje usługi obejmujące leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób przewlekle chorych, które wymagają całodobowej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia.

 

Przyjęcie do SCOL

 

 

 • Na podstawie skierowania z NFZ

 

 

Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze skupione w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o. o. są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Do Zakładów Spółki pacjenci przyjmowani są na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012r. poz. 731).

 

Świadczenia zdrowotne, z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych gwarantowane w ramach opieki długoterminowej udzielane są osobom, które w ocenie skalą Barthel otrzymały 40 pkt. lub mniej i są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. (Dz. U. nr 2013, poz. 1480).

 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Sp. z o.o. ma podpisaną umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z zakresu świadczenia w zakładzie opiekuńczo – leczniczym. W ramach zawartej umowy z NFZ pacjent przebywający w Zakładzie SCOL ma zagwarantowane:

 

 • ​świadczenia udzielane przez lekarza;
 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
 • rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
 • świadczenia psychologa;
 • terapię zajęciową;
 • leczenie farmakologiczne;
 • leczenie dietetyczne;
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia* wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych;
 • edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

 

 

 • Oferta komercyjna

 

 

Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. oprócz świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oferują pobyty na zasadach komercyjnych, płatnych w całości przez pacjenta. Należą do nich świadczenia zdrowotne, rehabilitacja, porady psychologów dla pacjentów i opiekunów, badania laboratoryjne, transport do innych zakładów opieki zdrowotnej we wszystkich poziomach referencyjnych w nagłych przypadkach oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.

 

Zapewniamy pokoje 1 i 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym z urządzeniami audiowizualnymi oraz bezpośredni dostęp do sal dziennego pobytu, biblioteki, psychoterapi i terapii zajęciowej. W ofercie proponujemy również porady dietetyczne i wyżywienie zgodne z potrzebami zdrowotnymi.