Dom Pomocy Społecznej we Włoclawku (Włocławek)

Dom Pomocy Społecznej we Włoclawku
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej we Włoclawku przeznaczony jest dla 41 osób, w tym dla 32 osób przewlekle somatycznie chorych oraz 9 osób niepełnosprawnych fizycznie. Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

  Dom świadczy usługi: a) bytowe, zapewniając: miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości, b) opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, c) wspomagające, polegające na: umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem, zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach, sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.