Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie (Zabłudów)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie
Rynek 8
16-060 Zabłudów

Województwo: Podlaskie

Opis obiektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie ma na celu zapewnienie osobie lub rodzinie niezbędnych potrzeb i dążenie do ich samodzielności.   MOPS Zabłudów udziela pomocy w formie świadczeń.  Świadczenia pieniężne:   - zasiłek stały,   - zasiłek okresowy,   - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,   - zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,   - pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,   - świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego  dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,   wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd   Świadczenia niepieniężne:   - praca socjalna,   - bilet kredytowany,   - składki na ubezpieczenie...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Podlaskie